"Nr.4"(Diacollage) 2012, Kleinbilddia, Diaprojektor