"Nr.3"(Diacollage) 2012, Kleinbilddia, Diaprojektor